Informace uvedené na následujících internetových stránkách mají pouze informativní charakter a nepředstavují nabídku ke koupi nebo upsání dílčích dluhopisů na doručitele Photon Energy N. V. ani výzvu k podání nabídky ke koupi dílčích dluhopisů na doručitele Photon Energy N. V. nebo finanční či investiční poradenství.

Informace ani jejich části nesmí sloužit jako podklad pro závaznou smlouvu jakéhokoliv druhu, ani nesmí být v této souvislosti považovány za spolehlivé. Koupě nebo úpis dílčích dluhopisů Photon Energy N. V. může probíhat výlučně na základě prospektu cenného papíru, schváleného Českou Národní Bankou, který je bezplatně ke stažení na této webové stránce. Pokud jsou na této nebo dalších stránkách vyjádřeny prognózy, očekávání, názory nebo hodnocení či učiněny výpovědi do budoucna mimo prospekt cenného papíru, poukazuje se na to, že k posouzení dílčích dluhopisů na doručitele jsou rozhodující výhradně údaje z prospektu cenného papíru.

Photon Energy N.V. nepřejímá žádnou záruku za to, že dílčí dluhopisy na doručitele popsané na následujících stránkách jsou jako investice vhodné pro všechny investory. Proto nejsou informace na této a následujících stránkách chápány jako nic jiného než doporučení ze strany Photon Energy N.V., dílčí dluhopisy na doručitele Photon Energy N.V. upisovat nebo jiným způsobem nabývat.

Návštěvníci těchto internetových stránek jsou sami odpovědni za to, aby analyzovali informace na nich obsažené, kontrolovali jejich integritu, zvážili a vyhodnotili šance a rizika investice do dílčích dluhopisů na doručitele Photon Energy N.V. Doporučuje se, před každým investičním rozhodnutí podrobně prostudovat prospekt cenného papíru pro dílčí dluhopisy na doručitele Photon Energy N.V., včetně případných dodatků a další všeobecně dostupné informační zdroje o dílčích dluhopisech na doručitele a nechat si odborně poradit se zřetelem  na vlastní osobní majetkovou a investiční situaci.

V některých zemích může být nabývání dílčích dluhopisů na doručitele, kterých se týkají informace zpřístupněné na následujících stránkách, zakázáno všeobecně nebo pro určitý okruh osob a tím možné pouze pro určité investory; to samé může dále platit pro šíření informací o těchto dluhopisech na doručitele. Uživatelé internetových stránek se vyzývají, aby se o takovýchto omezeních informovali a tato dodržovali.

Informace na této a dalších internetových stránkách nejsou určeny pro občany USA (jak je definováno ve směrnici S, US Zákona o cenných papírech – U.S. Securities Act 1933 v nyní platném znění) nebo osoby, které mají trvalý pobyt ve Spojených státech amerických, Kanadě, Austrálii nebo v Japonsku a nesmějí být těmito osobami prohlíženy ani na tyto distribuovány.

Při otevření následujících internetových stránek akceptujete předešlé podmínky a potvrzujete, že nejste ani občan USA (jak je definováno ve směrnici S, U.S. Securities Act 1933 v nyní platném znění) ani nemáte trvalý pobyt v USA, Austrálii, Kanadě nebo v Japonsku a že nebudete distribuovat žádné zde obsažené informace nebo dokumenty občanům USA (jak je definováno ve směrnici S, U.S. Securities Act 1933) nebo jakýmkoliv osobám s trvalým pobytem ve Spojených Státech Amerických, Kanadě, Austrálii nebo Japonsku. Dále potvrzujete, že uznáváte, že následující informace a dokumenty nepředstavují nabídku ke koupi nebo upsání dílčích dluhopisů na doručitele Photon Energy N.V. ani výzvu k podání nabídky k nabytí dílčích dluhopisů Photon Energy N.V.